Öppna utskicket i din webbläsare

Hållbarhetsbrevet Nr 1 2017

Skicka vidare |

I årets första hållbarhetsbrev kan du bland annat läsa om lanseringen av det nya miljöprogrammet som kommer att styra landstingets miljöarbete de närmsta fem åren. Du får också veta mer om den nya policyn som ska göra landstinget ännu mer tillgängligt, hur landstinget jobbar med miljöfrågor i upphandling och om arbetet med social hållbarhet i byggandet av den nya tunnelbanan.

Charlotta Brask, hållbarhetschef

Lansering av landstingets nya miljöprogram

- Hela landstingets arbete är ett hållbarhetsarbete, sa Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute, när Landstingets nya miljöprogram lanserades genom en kickoff den 31 januari. Eftermiddagen bjöd på kunskap, inspiration och chansen att stärka miljönätverket.

Ungefär 250 personer som arbetar med miljöfrågor, ekonomi, upphandling och teknik inom landstinget samlades för att fördjupa sig i vad det nya miljöprogrammet innebär. Eftermiddagen inleddes av Gustav Hemming, miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd. Landstingets hållbarhetschef Charlotta Brask tog sedan vid och presenterade miljöprogrammet och hur de olika delarna hänger samman.

- Med det nya miljöprogrammet integrerar vi miljöfrågorna ännu tydligare i verksamheterna så att de blir en del av vardagen. Miljöprogrammet ska också bidra till att landstinget är en attraktiv arbetsgivare, sa Charlotta Brask.

Framgångsrikt miljöarbete

Hon lyfte också fram några resultat av miljöarbetet hittills. Landstinget har till exempel minskat sin klimatpåverkan från 1990 till 2015 med 69 procent. En annan framgång är att användningen av kemikalier i vård och laboratorieverksamhet, som ska fasas ut enligt utfasningslistan, har minskat med 87 procent sedan 2006.

- Det som förenar oss i vårt nätverk är att vi tillsammans ska uppnå målen i miljöprogrammet. Vi har styrkan att göra det. Jag vill verkligen säga tack till alla som jobbar med detta. Nu är det bara att kavla upp ärmarna, sa Charlotta Brask.

Lokalt miljöarbete med global påverkan

Företrädare från landstingets olika verksamheter samtalade på scenen och gav praktiska exempel på vad de kommer att arbeta med framöver. Stöd till landstingets personal i det fortsatta arbetet med miljöprogrammet kommer att erbjudas, bland annat i form av verksamhetsanpassade seminarier, samt informationsmaterial på intranätet.

Dagen avslutades av Johan Kuylenstierna, forskare och chef för Stockholm Environment Institute (SEI), som har blivit utsett till världens mest inflytelserika tankesmedja inom miljö. Han pratade bland annat om möjligheter och svårigheter i hållbarhetsarbetet regionalt, nationellt och globalt.

- Hela ert arbete är ett hållbarhetsarbete. Ni ska vara lite kaxigare när ni visar hur de globala hållbarhetsmålen integreras i ert miljöarbete. Kom ihåg att ni är en del av den globala hållbarhetsagendan. Det är spännande, kul och viktigt, sa Johan Kuylenstierna.

Kontakt: Charlotta Brask, charlotta.brask@sll.se

Läs mer om miljöprogrammet.

Brinner du för att förbättra miljön?

Nu tas nomineringar till Miljöpriset 2017 emot. För fjärde året i rad kan du nominera en person, en avdelning eller en arbetsplats inom landstingets egna verksamheter, bolag eller landstingsfinansierade verksamheter som brinner för att förbättra miljön.

Det årliga miljöpriset för bästa innovation, teknikutveckling eller nytänkande ska stimulera och uppmärksamma goda exempel från miljöarbetet i landstingets verksamheter. Det kan vara allt ifrån avancerade tekniska utvecklingar till smarta sätt att tänka nytt i det vardagliga arbetet.

Du nominerar ditt bidrag som tidigare år på miljopriset.se, senast den 31 mars. Och precis som tidigare kan du kommentera och rösta på din favorit. En sakkunnig jury bedömer bidragen och vinnaren samt årets eldsjäl utses av miljö- och skärgårdsberedningen. Det bidrag som får flest röster vinner hederspriset.

Du kan också åternominera ett tidigare bidrag. Det gör du enklast genom att skicka ett mejl till: miljopriset@sll.se.

Om Miljöpriset:

 • Miljöpriset är instiftat för att premiera den bästa innovationen, teknikutvecklingen eller det bästa nytänkandet inom miljöområdet
 • prissumman på 20 000 kronor ska användas till att sprida och utveckla den vinnande idén
 • du kan nominera en person, en avdelning eller en arbetsplats inom landstingets egna verksamheter, bolag eller landstingsfinansierade verksamheter
 • en sakkunnig jury bedömer bidragen och miljö- och skärgårdsberedningen utser vinnaren och årets eldsjäl
 • bidraget som får flest röster vinner hederspriset
 • priset delas ut av Gustav Hemming, miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd, under landstingsfullmäktiges sammanträde den 9 maj

 Kontakt: Christl Kronfeld, christl.kronfeld@sll.se

Fotograf Mikael Ullén

Social hållbarhet i fokus vid byggande av nya tunnelbanan

Genomförandet av utbyggnaden av tunnelbanan är ett stort projekt som kommer att ha stor påverkan på både människor och miljö. I byggprojektet har fokus därför traditionellt varit på miljön och människors hälsa. Men de senaste åren har perspektiven vidgats och nu utformas en strategi för ”Ett socialt hållbart byggskede”.

- Kunskapen i branschen kring att påverkan på människor handlar om mer än arbetsmiljö och hälsa har ökat. Det större greppet kring frågorna är det vi kallar för social hållbarhet. I nya tunnelbanans projekt har vi en hög kompetens och ett stort fokus på många frågor som kopplar till social hållbarhet. Det känns därför viktigt att hitta ett sätt att tydliggöra vad social hållbarhet innebär när vi bygger tunnelbana och vad vi vill uppnå, säger Erica Rodén, hållbarhetstrateg på Förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Kompetens tas till vara

Erik Olsson är hållbarhetssamordnare på Gula linjen.

- På Gula linjen, precis som på övriga förvaltningen, arbetar vi med social hållbarhet redan idag. Vi känner dock ett behov att av tydliggöra vad social hållbarhet innebär för oss under byggskedet och konkretisera hur vi når dit. Det handlar om att ta till vara all kompetens vi har, säger han.

Strategiarbetet inleddes i början av december med en workshop bestående av medarbetare från olika delar av landstinget. Gruppen diskuterade vilka frågor som är viktiga och hur arbetet ska prioriteras för att minimera påverkan på sociala aspekter när tunnelbanan byggs.

- Först ska vi definiera vad social hållbarhet kan vara i byggskedet. Sedan tar vi fram en handlingsplan med kriterier, risker och stöd för att nå dit, säger Erik.

Skapar mervärde för hela landstinget

Förutom att det ska tas fram en förvaltningsgemensam strategi för sociala hållbarhetsfrågor, ska en rapport sammanställas som ska kommuniceras i ett kunskapsnätverk med deltagare inom hela Stockholms läns landsting. På så sätt kan man arbeta vidare med frågorna internt på flera håll.

Kontakt: Erica Rodén erica.roden@sll.se eller Erik Olsson: erik.olsson@sll.se

Ny policy för delaktighet

Från och med den 1 januari 2017 har Stockholms läns landsting en ny policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Det beslutade landstingsfullmäktige vid 2016 års sista möte.

 

 

Policyn gäller alla verksamheter i Stockholms läns landsting och de som arbetar på uppdrag av landstinget. Policyns huvudområden är:

 • att möta människor med respekt

 • användarvänlig kommunikation

 • fysiskt tillgänglig

 • öppenhet och samverkan

 • allas arbetsförmåga tillvaratas

Syftet med policyn är att tydliggöra hur landstinget ska arbeta systematiskt med delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Kontakt: Helena Bergström, helena.bergstrom@sll.se

Läs mer om policyn här.

Flera sätt att jobba med miljöfrågor i upphandling

I det nya avtalet tar landstinget miljöfrågorna till en ny nivå.
– Avtalet underlättar för vården att ställa om och göra bättre beställningar ur miljösynpunkt de kommande fyra åren, säger Lise-Lott Littunen, avtalscontroller på SLL Upphandling.


Operationsartiklar är ett av de upphandlingsobjekt som ger mest avfall, berättar Lise-Lott Littunen. Landstinget har valt att fokusera på miljöfrågorna i ett utvalt antal områden inom avtalet.

- Till en början är det små steg vi tar, men det är jätteviktigt att vi tar dem.

Miljöfrågorna har lyfts fram på olika sätt i det nya avtalet. Ett område gäller lakan, draglakan och örngott av engångstextilier. Här finns parallella positioner i avtalet. Det betyder att det finns två alternativ vid avrop av produkter. I det mest miljövänliga alternativet ställer landstinget krav på att andelen förnybar råvara ska vara minst 75 procent i örngotten och minst 25 procent i lakan och draglakan.

- Vi har kvar de traditionella produkterna under en övergångsperiod, bland annat för att vara säkra på att de nya materialen håller måttet. Det kan till exempel handla om hållbarheten i draglakan, berättar Lise-Lott Littunen.

Ökade krav

Ett annat område är sugslangar och sugset. Här ställer landstinget ökade krav på att artiklarna ska vara fria från PVC och ftalater. Både PVC och ftalater finns med på landstingets utfasningslista. Leverantören har även möjlighet att få kompensation om avtalad produkt ersätts med en bättre ur miljösynpunkt under avtalsperioden.

Ett tredje område är operationskläder. I det nya avtalet är alla leverantörer som säljer operationskläder inom en viss varugrupp till landstinget för mer än en miljon kronor skyldiga att ta fram en livscykelanalys för varugruppen.

-Generellt har det varit svårt att kräva en miljövarudeklaration för sjukvårdsförbrukningsartiklar. Nu har vi valt ut de största varugrupperna och satt gränsen vid en viss volym.

Kontakt:

Lise-Lott Littunen, avtalscontroller på SLL Upphandling, lise-lott.littunen@sll.se

Anne Karlsson, miljöstrateg på SLL Hållbarhet, anne.karlsson@sll.se.

Läs mer om landstingets miljöarbete.

Amir vid validatorn i Alvik

Rätt från början med krav på tillgänglighet i anbudsförfrågan

Trafikförvaltningen har tagit fram marknadens första tillgänglighetsanpassade validator, alltså biljettavläsare.
– Det är så mycket billigare att göra rätt redan från början. Det arbete vi har lagt ner på validatorn kan vi återanvända när det är dags att upphandla andra tillgängliga biljettmaskiner, säger Ditte Kahlström Jansson, utvecklingsstrateg för tillgänglighet på trafikförvaltningen.

I ett pilotprojekt på Nockebybanan och Tvärbanan har konduktörerna ersatts med validatorer från och med sommaren 2016. Pilotprojektet ska nu utvärderas.

- Redan i anbudsförfrågan ställde vi krav på full tillgänglighet. Leverantören har haft en expert på tillgänglighet hos sig under hela tillverkningsprocessen och vi har genomfört fem testtillfällen tillsammans med funktionshindersorganisationerna, berättar Ditte Kahlström Jansson.

"Lättare för alla"

På varje station finns det minst två validatorer – en på lägre höjd för till exempel rullstolsanvändare och barn samt en på högre höjd. Andra tillgänglighetsanpassningar handlar om att det förutom pekskärm finns taktila knappar och punktskrift, att texten på skärmen är så läsbar som möjligt oavsett ljusförhållanden och att informationen också är talad för den som har synnedsättning.

Ytterligare en anpassning för tillgänglighet är att informationen finns både på svenska och på engelska. Trafikförvaltningen har också fått särskild hjälp från Afasiföreningen för att kunna utforma texter logiskt så att de blir lättare att förstå.

- Att göra det är lättare för personer med funktionsnedsättningar att använda validatorn betyder att det blir lättare för alla. Det är en riktig win-win-situation, säger Ditte Kahlström Jansson.

Kontakt: Ditte Kahlström Jansson, ditte.kahlstrom-jansson@sll.se

 

Fyndläge när miljöavdelning håller öppet hus

Karolinska Universitetssjukhusets miljöavdelning anordnar tillsammans med Lokal- och byggplanering och Allt i Transport öppet hus där material delas ut som tagits om hand vid flytten av sjukhusets verksamheter. Möbler, porslin och oanvänt förbrukningsmaterial som de flyttande verksamheterna lämnat efter sig kommer nu väl till pass på andra avdelningar.

Vid det första tillfället som miljöavdelningen hade öppet ringlade kön lång innan dörrarna öppnades. Personalen som tagit sig dit kunde under en timme förse sina avdelningar med allt ifrån handskar och kanyler till soffor och droppställningar. Från Kliniskt träningscentrum kom Linnéa Löwenborg som hittade mängder av bra föremål att använda sig av i utbildningen:

- Jag har hittat både akutvagnar, suturer, handskar, nålar och allt möjligt som är bra att ha när vi utbildar blivande personal på sjukhuset, säger hon.

Någon begränsning i hur mycket enheterna får ta finns inte:

- Det är bara att plocka på sig, det finns ännu mycket som inte är uppackat, förklarar Katarina Ask från Miljöavdelningen, som kommer att hålla öppet på onsdagar fram till och med den 15 februari. Hon hoppas att andra verksamheter blir inspirerade att anordna liknande aktiviteter.

Kontakt: Katarina Ask, katarina.ask@sll.se

Nationella minoriteter - högtidsdagar

Den 6 februari firas samernas nationaldag

Nationaldagen firas för att högtidlighålla minnet av den första samiska kongressen, landsmötet, som ägde rum den 6 februari 1917 i Trondheim. Landsmötet samlade för första gången samer från norr till söder över nationsgränserna för att diskutera och belysa gemensamma frågor. I Sverige finns idag cirka 20 000–35 000 samer. De talar olika varianter av samiska; nord-, syd- och lulesamiska.

Sverigefinnarnas dag firas den 24 februari

Sverigefinnarna är Sveriges största minoritet och firar den 24 februari. Datumet för sverigefinnarnas valdes för att det är Carl-Axel Gottlunds födelsedag. Han var en finsk folklivsforskare, författare och kulturpolitiker. Han grundade också den första finska föreningen i Sverige 1830.

Stockholms läns landsting är sedan år 2010 ett förvaltningsområde för det finska språket. Det innebär särskilda rättigheter att använda sitt språk inom landstingets verksamhet samt att sverigefinnarna ska ha inflytande inom frågor som berör dem.

Fakta nationella minoriteter:
Sverige har fem erkända nationella minoriteter och utöver urfolket samerna räknas till de sverigefinnar, romer, judar, tornedalingar. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innehåller bestämmelser om de nationella minoriteternas rätt till information och inflytande samt rätten att använda sitt eget språk i kontakt med offentliga verksamheter. Stockholms läns landstings åtgärdsplan avseende nationella minoriteter och rätten till minoritetsspråk tillämpas för att trygga de nationella minoriteternas rättigheter.

Kontakt: Veera Florica-Rajala, veera.florica-rajala@sll.se

Läs mer om arbetet med nationella minoriteter här.

Välkommen till hållbarhetsfrukost den 16 februari

SLL Hållbarhet bjuder in till årets först hållbarhetsfrukost.

Under frukosten berättar Ewa Frank som är miljöhandläggare på Karolinska Universitetssjukhuset om hur landstinget arbetar med kassation av läkemedel. Du får också veta mer om landstingets nya policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning av Ludmilla von Zweigbergk, strateg för barnrättsfrågor på SLL Hållbarhet.

Frukosten avslutas med att Charlotta Brask, hållbarhetschef på Stockholms läns landsting, berättar om vad som händer just nu inom landstingets hållbarhetsarbete.

Kontakt: Christl Kronfeld, christl.kronfeld@sll.se

Miljöutbildningar

Grundutbildning i miljöfrågor

Du får grundläggande kunskap om lokala och globala miljöfrågor, landstingets miljöarbete och miljöprogrammet. Två tillfällen erbjuds under våren, välj mellan:

• 6 april, klockan 09.00-12.00
• 10 maj, klockan 09.00-12.00

Du anmäler dig på landstingets intranät.

Kommande miljöutbildningar

I samband med införandet av nytt miljöprogram 2017-2021 arbetar SLL Hållbarhet med att se över utbudet av miljöutbildningar. En ny webbaserad grundutbildning i miljöfrågor är under framtagande och den kommer att bli tillgänglig under våren. Under 2017 kommer lärarledda tillfällen att erbjudas för grundutbildningen, dessa ersätts sedan av den webbaserade utbildningen. Verksamheterna kommer fortsättningsvis kunna anordna egna lärarledda tillfällen för grundutbildningen och avropa från gällande ramavtal.

Seminarier om det nya miljöprogrammet

I samband med landstingets nya miljöprogram 2017-2021 erbjuder vi under året verksamhetsanpassade seminarier. Syftet är att informera om vad det nya miljöprogrammet innebär för landstingets olika verksamheter samt tydliggöra vad som krävs för att uppnå miljömålen. Först ut är ett miljö- och trafikseminarium och ett seminarium för hälso- och sjukvården. Information om seminarier för övriga verksamheter kommer inom kort.

Miljö- och trafikseminarium

Miljö- och trafikseminariet fokuserar på de trafikrelaterade målen. Inbjudan vänder sig till dig som arbetar med miljö- eller transportfrågor som till exempel kravställare, avtalsförvaltare, upphandlare, chefer, trafikutövare, annan entreprenör samt övriga intresserade.

 • 8 mars klockan 09.00-12.00

Seminarium för hälso- och sjukvård

Seminariet vänder sig till personal inom landstinget och de entreprenörer inom hälso-och sjukvård och tandvård som landstinget har avtal med.

 • 28 mars klockan 09.00-12.00

Du som är landstingsanställd anmäler dig på landstingets intranät.

Som entreprenör anmäler du dig på Vårdgivarguiden.

 Kontakt: Christl Kronfeld, christl.kronfeld@sll.se

Hållbarhetsbrevet berättar löpande om Stockholms läns landstings arbete med miljö och social hållbarhet. Social hållbarhet omfattar här barns rättigheter, jämställdhet och jämlikhet, tillgänglighet, uppförandekod för leverantörer samt frågor som rör nationella minoriteter.

Redaktör: Hanna Karlsson, hanna.m.karlsson@sll.se
Ansvarig utgivare: Charlotta Brask, charlotta.brask@sll.se

Läs mer om Stockholms läns landstings hållbarhetsarbete.

Om du brukar lägga ut nyhetsbrevet på ditt intranät, så använd länken till webbversionen. Länken hittar du överst i nyhetsbrevet genom att klicka på "Klicka här för att öppna det i din webbläsare". Om du inte ser några bilder, välj "Visa bilder" i ditt e-postprogram eller öppna nyhetsbrevet i din webbläsare.