Öppna utskicket i din webbläsare

Hållbarhetsbrevet Nr 2 2017

Skicka vidare |

En världsunik lösning som minskar klimatpåverkan, energiåtgärder som sparar såväl pengar som miljö och hur landstingets trafikförsörjningsprogram bidrar till det globala hållbarhetsarbetet, är några av ämnena i årets andra nummer av Hållbarhetsbrevet. Du får dessutom veta mer om den regionala klimatveckan och om hur landstingets arbetar med tillgänglighet.

Världsunik destruktionsanläggning för lustgas

Lustgas är ett viktigt hjälpmedel inom tandvården. Gasen har dock en mycket negativ klimatpåverkan, drygt 300 gånger mer än koldioxid. Med hjälp av ett klimatbidrag från Naturvårdsverket har Folktandvården Stockholm som världens första tandvårdsaktör installerat en central destruktionsanläggning för lustgas. 

Lustgas används som avslappnande och lugnande medel med viss bedövande effekt. Destruktionsanläggningen är specialanpassad för tandvården och den första av sitt slag i världen.

- Vi är mycket nöjda med resultatet. Destruktionsanläggningen omvandlar hela 99,9 procent av den insamlade lustgasen. Vi är förstås mycket stolta över att Folktandvården Eastman har världens första utrustning av den här typen i tandvården och att vi därmed kan bidra till att minska klimatpåverkan, säger Susann Kähäri Anerfält, chef för Specialisttandvården.

Länets övriga kliniker

Folktandvården behandlar med lustgas även hos specialisttandvården i Handen, Sollentuna och Södertälje samt på några få kliniker inom allmäntandvård och medicinsk tandvård. Nästa steg blir att utvärdera små mobila destruktionsanläggningar för framför allt våra mindre specialistkliniker i länet, säger Mia Stenborg, kvalitets- och miljöstrateg på Folktandvården Stockholm.

Läs mer om Klimatklivet. 

Kontakt:

Susann Kähäri Anerfält, susann.kahari-anerfalt@sll.se

Mia Stenborg, mia.stenborg@sll.se

Miljöpriset – rösta på din favorit!

Är du nyfiken på hur landstingets miljöarbete ser ut i vardagen? Läs om de nominerade bidragen till Miljöpriset och det fantastiska arbete som görs i verksamheterna varje dag.

Rösta på det bidrag som du tycker förtjänar att vinna på miljopriset.se. Du kan kommentera och rösta på så många bidrag du vill.

En sakkunnig jury bedömer bidragen. Vinnaren samt årets eldsjäl utses av miljö- och skärgårdsberedningen. Det bidrag som får flest röster vinner hederspriset.

Kontakt: Christl Kronfeld, christl.kronfeld@sll.se 

Med fokus på delaktighet

Helena Bergström är landstingets nya strateg för frågor om funktionsnedsättning.

- Under året ska jag framförallt arbeta för att vår nya policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning blir känd i alla bolag och förvaltningar, säger hon.

Helena Bergström arbetar sedan februari på landstingets centrala hållbarhetsavdelningen SLL Hållbarhet. Hon kommer närmast från en forskartjänst på Karolinska Institutet. Där har hon som folkhälsovetare undersökt hur man främjar bra mat- och rörelsevanor hos vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, ett område hon också doktorerat på.

Under året kommer Helena Bergström att fungera som konsultativt stöd för landstingets förvaltningar och bolag vid implementeringen av den nya policyn. Hon ska också ta fram tillämpningsanvisningar som beskriver hur policyn ska bli verklighet.

- Det är ett arbete som sker i samverkan med förvaltningar och bolag samt de intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.

En bredare bild

För landstingets verksamheter gäller det nu att inventera vad som fungerar bra och vilka brister som finns när det gäller möjligheten att vara delaktig för personer med funktionsnedsättning, både för anställda i landstinget och för medborgare. Helena Bergström vill även bidra till att bredda bilden av vad en funktionsnedsättning är.

- Det är lätt att vi tänker på fysiska funktionsnedsättningar, till exempel att någon har rullstol. Men alla funktionsnedsättningar syns inte utanpå, som många neuropsykiatriska tillstånd, berättar hon. 

Länk till policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Kontakt: Helena Bergström, helena.bergstrom@sll.se

Positivt resultat av regional klimatvecka

Engagemanget för klimatet är starkt hos regionens aktörer. Det tydliggjordes under den regionala klimatveckan som genomförts av Tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Under april har Tillväxt- och regionplaneförvaltningen kraftsamlat för klimatet. Ett nittiotal representanter från offentlig sektor, akademi och näringsliv har deltagit i workshops om vägval, styrmedel och åtgärder för att regionen ska lyckas nå netto noll växthusgasutsläpp senast 2045. Resultatet redovisades vid ett seminarium fredagen den 7 april och kommer att bearbetas in i den regionala klimatfärdplanen som ska ut på remiss i juni.

– Klimatveckan har varit mycket givande. Vi insåg redan första dagen att vägen ner mot netto noll växthusgasutsläpp kan ha många positiva effekter för regionen, exempelvis nya affärsmöjligheter och bättre luftkvalitet, säger Michael Erman, processledare för den regionala klimatfärdplanen.

Läs mer om den regionala klimatfärdplanen.

Kontakt: Michael Erman, michael.erman@sll.se

Energiåtgärder sparar miljoner

Under 2016 arbetade Locum intensivt med att minska energiförbrukningen i fastigheterna. Det målmedvetna arbetet har gett resultat.

Stockholms läns landstings fastighetsförvaltare Locum förvaltar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt landstinget. Energianvändningen för fjärrvärme och el har minskat med 9 500 MWh jämfört med året innan. Det motsvarar en årlig energiförbrukning av el och värme för över 380 villor. Det innebär en minskad kostnad på 8 500 000 kr per år i minskad förbrukning av el och värme.
Här är några exempel på energiåtgärderna som utfördes i fastighetsbeståndet under 2016.

  • Byte av gammal belysning till LED

  • Optimering av drifttider av luftbehandlingsaggregat utifrån verksamhetstider

  • Injustering av värmestammar för att effektivt tillföra värme

  • Utbyggnad av solceller på Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus och Huddinge sjukhusområde

Locums miljöarbete syftar till att verka för en giftfri miljö samt hushålla med energi, material och produkter samt minska utsläpp av växthuspåverkande gaser för att inte bidra till klimatförändringarna. Ett viktigt mål är att vara klimatneutral år 2030 och att inte påverka miljön negativt.

Läs mer om Locums arbete inom energiområdet.

Kontakt: Mattias Millinger, mattias.millinger@sll.se 

Guide för kassation av läkemedel

Att bidra till minskade miljörisker med läkemedel är en viktig del av Stockholms läns landstings miljöarbete. Landstinget har en grupp som arbetar med kassation av läkemedel och gruppen har bland annat utvecklat en guide för detta.

Landstinget hade totalt 288 ton läkemedelsavfall till en kostnad av drygt 27 miljoner kronor under 2015. Guiden visar hur olika produkter ska sorteras alternativt destrueras samt hur tomma förpackningar ska sorteras. Som ett komplement till guiden finns en lista med vanliga frågor och svar.

Du hittar all information på janusinfo.se

Kontakt: janusredaktionen@sll.se  

Hållbarhetsbedömning grundad i de globala målen

Trafikförvaltningens genomförda hållbarhetsbedömning av landstingets trafikförsörjningsprogram grundar sig på FN:s 17 mål för global hållbar utveckling. Bedömningen ger både bekräftelse på att programmet stödjer de globala målen och information om vad som kan bli bättre.

Helen Maalinn, strateg inom social hållbarhet på trafikförvaltningen, är en av de som arbetar med att uppdatera trafikförsörjningsprogrammet.

- Vi bestämde tidigt att vi ville veta om miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet genomsyrar programmet, berättar Helen Maalinn.

Hållbarhetsbedömningen blev i sammanhanget något av ett pionjärarbete där trafikförvaltningen har fått utveckla en egen metod. Kort beskrivet landade Helen Maalinn och hennes kolleger i att jämföra FN:s globala hållbarhetsmål med målen i remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet.

Bidrag till det globala hållbarhetsarbetet

- Vi kom fram till att samtliga mål och indikatorer bidrar till att uppfylla minst ett av FN:s hållbarhetsmål. Sammantaget är trafikförsörjningsprogrammet ett stort bidrag till det globala hållbarhetsarbetet. Processen ledde också till att vi hittade luckor i vårt program som vi har tagit på allvar och försökt ta hand om. Det gäller till exempel frågor om klimatanpassning och socialt ansvar i leverantörskedjan.

Sammantaget tycker Helen Maalinn att hela processen att utveckla och göra en hållbarhetsbedömning har varit väldigt givande. I april kommer det uppdaterade trafikförsörjningsprogrammet upp till politiskt beslut.

Läs mer om landstingets miljöarbete i kollektivtrafiken.

Kontakt: Helen Maalinn, helen.maalinn@sll.se

Ny policy för folkhälsa

Den 14 februari antog landstingsfullmäktige Policy Folkhälsa 2017-2021. Den nya folkhälsopolicyn har visionen "Stockholms läns landsting ska skapa förutsättningar för en god, jämställd och jämlik hälsa för alla genom aktivt hälsofrämjande arbete."

Policyn visar att landstingets alla verksamheter har möjlighet – och ansvar – att bidra till en bättre folkhälsa i länet. Folkhälsoarbetet är inte bara en fråga för hälso- och sjukvården utan i hög grad också för landstingets andra kärnverksamheter: kollektivtrafiken, regionplaneringen och kulturen.

Fyra mål

De mål som fastställs i folkhälsopolicyn är:

  • En god, jämlik och jämställd hälsa där de med sämst hälsa prioriteras.
  • Minskad psykisk ohälsa och förbättrad somatisk hälsa bland personer med psykisk sjukdom.
  • En arbetslinje som präglas av hälsofrämjande arbetsmiljöer och insatser som leder till att människors resurser tillvaratas

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, ska stödja landstingets förvaltningar och bolag i deras arbete utifrån folkhälsopolicyn.

Läs policyn i sin helhet här. 

Kontakt: Maja Wessel, maja.wessel@sll.se

Välkommen att nominera till jämställdhetspriset

Vem tycker du ska få landstingets jämställdhetspris 2017? Du kan nominera en person, en grupp eller en verksamhet inom hälso- och sjukvården och inom tandvården. 

Priset inrättas för att uppmärksamma en verksamhet eller en eller flera medarbetare som gjort särskilda insatser för att främja en jämställd hälso- och sjukvård eller tandvård. Vem som helst kan nominera och alla av Stockholms läns landsting finansierade verksamheter eller medarbetare, kan nomineras.

Det vinnande bidraget belönas med diplom och en prissumma om 50 000 kronor, som ska användas till kompetensutveckling eller någon form av verksamhetsutveckling. Priset kommer att delas ut i början av hösten av Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Läs mer information och nominera din kandidat senast den 28 april 2017 på landstingets intranät.

Kontakt: Anna Kullberg, anna.kullberg@sll.se 

Synliggör Stockholmsregionen i EU

European Sustainable Development Week (ESDW) 30 maj – 5 juni 2017 är en vecka som uppmärksammas runt om i Europa i syfte att synliggöra hållbar utveckling och FN:s hållbara utvecklingsmål utifrån ett lokalt perspektiv.

Ta chansen delta på hemmaplan genom att registrera ditt event på hemsidan för att synliggöra din medverka och få tillgång till material så som logga, posters med mera. Anmälan är öppen och initiativ från offentliga aktörer välkomnas.

Du hittar mer information på ESDW:s hemsida

Kontakt: Josefina Hessel, Stockholm Region EU Office, josefina.hessel@stockholmregion.org 

Tips: Dokumentärserie om romernas historia

I samband med romernas internationella dag som firas årligen den 8 april lanserade UR dokumentärserien Romernas historia 1900-tal.

Romer är en av Sveriges fem nationella minoriterer och har funnits i landet sedan 1500-talet. I Sverige bor cirka 50 000 - 100 000 romer som delas in i fem grupper: svenska romer, finska romer, resande, utomnordiska romer och nyanlända romer. Minoritetsspråket är olika varieteter av romani chib.

Sverige har fem erkända nationella minoriteter och till de räknas samer, sverigefinnar, romer, judar, tornedalingar. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innehåller bestämmelser om de nationella minoriteternas rätt till information och inflytande samt rätten att använda sitt eget språk i kontakt med offentliga verksamheter.

Stockholms läns landstings åtgärdsplan avseende nationella minoriteter och rätten till minoritetsspråk tillämpas för att trygga de nationella minoriteternas rättigheter. Läs mer om landstingets arbete på SLL.se.

Du kan se dokumentärserien här.

Kontakt: Veera Florica Rajala, veera.florica-rajala@sll.se 

Hållbarhetsfrukost den 26 april

Välkommen att äta frukost tillsammans med kollegor från andra verksamheter samtidigt som du lär dig mer om landstingets hållbarhetsarbete.

Tillsammans gör vi tandvården grönare!

För att minimera utsläppen av kvicksilver har Praktikertjänst, i samarbete med Sweden Recycling och IVL Svenska Miljöinstitutet, startat ett projekt som fått ekonomiskt stöd av LIFE – EU:s program för miljö och klimat. Anna Svensson, miljöstrateg och Helena Franzon, arbetsmiljöstrateg, Praktikertjänst AB berättar om projektet.

Uppförandekod för leverantörer

Lär dig mer om landstingets arbete med att ställa och följa upp sociala krav i upphandling av Anna Hagvall, SLL Hållbarhet, Stockholms läns landsting.

Frukosten avslutas med att hållbarhetschef Charlotta Brask berättar om vad som är aktuellt inom landstingets hållbarhetsarbete just nu.

Anmäl dig på landstingets intranät.

Kontakt: Christl Kronfeld, christl.kronfeld@sll.se

Miljöutbildningar och seminarier

Stockholms läns landsting erbjuder flera utbildningar inom miljöområdet, till exempel grundläggande miljöutbildning och utbildning i intern miljörevision.

Du hittar aktuella utbildningar och seminarier samt anmäler dig på landstingets intranät.

Lanseringsseminarium för nya miljöprogrammet – fokus hälso- och sjukvård

Seminariet fokuserar på vad det nya miljöprogrammet 2017-2021 innebär för dig som arbetar med frågor kopplade till hälso-och sjukvården.

Inbjudan vänder sig till dig som arbetar inom landstinget som till exempel vårdpersonal, tandvårdspersonal, miljösamordnare/miljöombud, avtalscontroller, chef eller upphandlare, samt entreprenörer som landstinget har avtal med liksom övriga intresserade.

Datum: 10 maj
Tid: kl.13.00-16.00

Du som är landstingsanställd anmäler dig på landstingets intranät.

Som entreprenör anmäler du dig på Vårdgivarguiden.

Läs om landstingets nya miljöprogram här.

Kontakt: Christl Kronfeld, christl.kronfeld@sll.se 

Jämställdhet- och jämlikhetsutbildning

Utbildningen vänder sig till chefer och handläggare och syftet med utbildningen är att ge deltagarna möjlighet att utveckla ett normmedvetet ledarskap/medarbetarskap för att de ska bidra till att länsinvånarna kan ta del av en jämställd och jämlik verksamhet.

Anmälan för chefer.

Anmälan för handläggare/övrig personal.

Kontakt: Anna Kullberg, anna.kullberg@sll.se

Hållbarhetsbrevet berättar löpande om Stockholms läns landstings arbete med miljö och social hållbarhet. Social hållbarhet omfattar barns rättigheter, jämställdhet och jämlikhet, uppförandekod för leverantörer samt nationella minoriteter.

Redaktör: Hanna Karlsson, hanna.m.karlsson@sll.se

Ansvarig utgivare: Charlotta Brask, charlotta.brask@sll.se

Läs mer om Stockholms läns landstings miljöarbete och arbete med socialt ansvarstagande.

Om du brukar lägga ut nyhetsbrevet på ditt intranät, så använd länken till webbversionen. Länken hittar du överst i nyhetsbrevet genom att klicka på "Klicka här för att öppna det i din webbläsare". Om du inte ser några bilder, välj "Visa bilder" i ditt e-postprogram eller öppna nyhetsbrevet i din webbläsare.